Algemene dienstenwijzer

Geachte cliënt,

De financiële bedrijfstak hecht aan goede voorlichting en kwaliteit. Ook Baloise vindt het daarom van belang u goed van te voren te informeren via deze dienstenwijzer. Tevens omdat wij onze producten rechtstreeks aanbieden via onze website www.baloise.nl vinden wij het belangrijk dat u weet wie wij zijn en wat onze dienstverlening inhoudt.

Wie zijn wij

Baloise Insurance is een verzekeraar met een rijke historie. We komen oorspronkelijk uit Zwitserland, hebben ruim 150 jaar ervaring en denken graag verder dan andere verzekeraars. In Nederland zijn we sinds 1993 actief als onderdeel van het Belgische Baloise Belgium NV. Baloise Belgium NV is onderdeel van de Zwitserse Baloise Group. Baloise Holding  is een beursgenoteerd via de Zwitserse aandelen beurs (De Swiss Exchange). In Nederland zijn we een relatief nieuwe speler op de verzekeringsmarkt (vanaf 1993)  maar we zijn al sinds 1863 een sterke en betrouwbare financiële dienstverlener. In Nederland bieden we verzekeringen aan onder de vergunning van Baloise Belgium NV en zijn we geregistreerd bij De Nederlandsche Bank als bijkantoor. Wij hebben een vergunning voor het aanbieden van de volgende verzekeringen:

 • Ongevallen verzekeringen.
 • Voertuig casco verzekeringen.
 • Aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Tevens zijn wij aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse branchevereniging.

Wij zijn gevestigd op de Stationsweg 2, 4153 RD te Beesd.

Onze diensten

Op onze website kunt u zelf berekeningen maken en verzekeringen afsluiten. Ook kunt u via de website wijzigingen doorgeven, schades melden en andere zaken regelen. Via onze website adviseren wij u hierbij niet. Voor advies moet u zelf contact met ons opnemen via de telefoon 088-9993701 of via email info@baloise.nl. Wij adviseren u alleen over verzekeringen die worden aangeboden door Baloise. Voor een overzicht van de verzekeringen die u bij ons kunt afsluiten verwijzen wij u naar www. baloise.nl.

Execution Only

Als u zelf via onze website een verzekering afsluit dan is er geen sprake van advies. We noemen dit ‘execution only’ dienstverlening. Bij execution only is het van belang dat u zelf kennis neemt van de specificaties van het product en een overweging maakt of dit product bij uw behoefte past.

Wanneer u advies of aanvullende informatie wenst dan kunt u contact met ons opnemen.. Wilt u toch advies over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Hoe kan Baloise Insurance Nederland u ondersteunen

 • Assisteren, informeren en adviseren bij het aanvragen van de verzekering, welke ook telefonisch afgesloten kan worden.
 • Het archiveren van alle stukken die betrekking hebben op uw polis in een persoonlijk dossier.
 • Assistentie bij het tijdig opzeggen van de bestaande autoverzekering die elders loopt.
 • Het behandelen van een onder de verzekering gedekte schade.
 • Ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen maatregelen namens u worden getroffen die noodzakelijk zijn om de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten auto- en/of Schade Voor inzittendenverzekering.

Privacy

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Als u bij ons een verzekering aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Dit is informatie die te maken heeft met uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw leeftijd, adres, of u getrouwd bent of samenwoont. Daarnaast leggen we gegevens over uw computer vast en we verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Dat doen we door cookies te plaatsen op uw computer. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw gegevens en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wilt geven of ontvangen.

Persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om na te gaan of we u kunnen verzekeren.
 • Om een verzekering met u en andere verzekerden te kunnen sluiten.
 • Om u informatie toe te sturen.
 • Om de marketing van onze producten en diensten te organiseren.
 • Om fraude tegen Baloise en andere financiële instellingen te voorkomen en tegen te gaan.
 • Om analyses te maken voor interne onderzoeken.
 • Om ons te kunnen houden aan de wet.

Soms vinden we het nodig om extra gegevens over u op te vragen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Dat doen we om geen onnodige risico’s te lopen als we u verzekeren of om fraude tegen te gaan. U mag erop rekenen dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. We houden ons aan de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Deze is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken. Wilt u meer weten over deze gedragscode, dan kunt u bij ons een folder opvragen. De tekst van de gedragscode kunt u vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt hem ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Wat verwachten wij van u

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat wij, op grond van de verzekeringsvoorwaarden, gerechtigd zijn bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, waaronder verkoop van uw auto, verwachten wij van u dat u dit doorgeeft. Wij vragen u de gegevens in de ontvangen stukken altijd zorgvuldig te controleren op juistheid en onjuistheden direct door te geven.

De premie

De premie dient in principe per maand te worden voldaan. U kunt bij Baloise kiezen om vooruit te betalen in de volgende termijnen:

 • Per jaar (5% korting)
 • Per half jaar (4% korting)
 • Per kwartaal (3% korting)
 • Per maand (0% korting)

U kunt per maand betalen als u ons toestaat automatisch te incasseren,. Het is belangrijk, dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kunnen wij weigeren schade te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, neem dan tijdig contact op, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Bereikbaarheid en bedrijfsgegevens

Baloise Insurance Belgium NV / vestiging Nederland Stationsweg 2, 4153 RD BEESD

Tel: 088 9993700
E-mail:
Offerte/polis: polis@baloise.nl
Schade: schade@baloise.nl
Overig: info@baloise.nl
Internet: www.baloise.nl

ABN-AMRO: 55.92.15.460
IBAN: NL32ABNA0559215460
Handelsregister : 11026857

Hoofdkantoor
Maatschappelijke Zetel Antwerpen
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
(Berchem) België
Tel: +32 (0)3 247 21 11
Fax: +32 (0)3 247 27 77
info@baloise.be

Baloise Belgium nv is een verzekeringsonderneming toegelaten
onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A.
RPR Antwerpen
BTW BE 0400.048.883
IBAN: BE31 4100 0007 1155
BIC: KREDBEBB
Lid van de Baloise Groep

Behoudens op feestdagen zijn wij op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 uur tot en met 17:00 uur. Baloise Insurance is aangesloten bij een alarmcentrale. Dit betekent dat u bij schade altijd, 24 uur per dag, persoonlijk te woord gestaan wordt indien u telefonisch contact met ons zoekt. Wijzigingen kunt u zowel schriftelijk als telefonisch aan ons doorgeven.

Hoe wordt Baloise beloond?

Baloise hanteert in haar premies een kostenopslag voor haar operationele werkzaamheden, een opslag voor het schade-risico en natuurlijk ook een opslag voor een normale winstmarge. Baloise Nederland kan haar kosten laag houden doordat we niet een pand met marmeren vloeren huren of bezitten, een gewoon salaris aan onze medewerkers uitbetalen en onze bureaus en stoelen zijn ook van een bescheiden formaat. Daarnaast zijn we ver geautomatiseerd waardoor wij onze operationele kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Hierdoor kunnen wij onze premie zo laag mogelijk houden. De premie die u betaalt is inclusief alle kosten en opslagen en inclusief de assurantiebelasting die de belastingdienst ons oplegt bij u in rekening te brengen. Als u zelf uw verzekeringen aanvraagt en/of muteert of beëindigt via onze website www.baloise.nl /mijnpolismap zullen we daar geen administratiekosten voor in rekening brengen. Als u er voor kiest om de aanvraag en/of mutatie en/of beëindiging door één van onze medewerkers te laten verwerken (door telefonische , E-mail of schriftelijke opdracht), dan brengen we daar administratiekosten voor in rekening bovenop de te betalen premie. Op onze website staat een actueel overzicht van deze administratiekosten en kunt u nazien welke administratiekosten wij voor welke administratieve handeling in rekening brengen. Als wij u adviseren of informeren, dan hoeft u daar geen extra kosten voor te betalen.

Beheerst beloningsbeleid Baloise Insurance

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) houden in Nederland toezicht op het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het Besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2014 in werking heeft laten treden.

In ons beloningsbeleid gaan we uit van marktconforme salarissen welke jaarlijks worden getoetst aan de standaarden in de financiële sector. De vaststelling van de hoogte van het salaris vindt intern plaats. Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en werkt het nemen van risico’s niet in de hand. Voor alle medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, professioneel en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.

Beëindiging van uw verzekering

U hebt het recht om uw verzekering op elk moment te beëindigen en over te dragen aan een andere verzekeraar. In de bij uw verzekering behorende polisvoorwaarden treft u de hiervoor de voorwaarden en overige gegevens aan.

Ook wij kunnen, onder strikte voorwaarden, het recht nemen de relatie met u te beëindigen. In de voorwaarden leest u hier meer over.

Klachten

Heeft u een klacht over ons? Over bijvoorbeeld uw verzekering of over een schadebehandeling?

Dan kunt u ons een brief sturen. Het adres is:

Baloise Insurance klachtendesk
Postbus 45
4153 ZG BEESD

KiFiD

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Stuur dan een brief naar
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijke organisatie
die klachten beoordeelt. Wij zijn aangesloten bij het KiFID en hebben ervoor gekozen dat zij een bindend advies kunnen geven bij geschillen.

Het adres is:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Daarnaast kunt u ook nog terecht bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Zij beoordelen of wij juist hebben gehandeld. Het adres is:

Tuchtraad Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag