E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

NL 

Dit is een vertrouwelijk e-mailbericht. Berichten verzonden naar dit e-mailadres worden geacht een professioneel karakter te hebben. Hebt u dit bericht per vergissing ontvangen? Gelieve de afzender ervan via e-mail op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Het is verboden dit bericht te kopiëren of de inhoud ervan aan een derde door te geven. Volledige veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van elektronische berichten kan op geen enkele manier gegarandeerd worden. De afzender kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die optreedt door of in het kader van elektronische communicatie.

Vestiging Nederland: Baloise Insurance, Stationsweg 2, 4153RD Beesd, Postbus 45, 4153ZG Beesd, Nederland. Tel: 088 9993700, E-mail: info@baloise.nl, IBAN: NL32ABNA0559215460, Handelsregister : 11026857, BTW: NL802357490B01.

Hoofdkantoor: Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941A. Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België. Tel.: +32 3 247 21 11 – Fax: +32 3 247 27 77 – info@baloise.be – Baloise Group. RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB 

EN 

This is a confidential e-mail message. Messages sent to this e-mail address are deemed to be professional in nature. Was this message sent to you by mistake? Please inform the sender of this by e-mail and delete the message. It is prohibited to copy this message or to transmit its contents to a third person. The complete security, confidentiality and integrity of electronic messages cannot be guaranteed in any way. The sender therefore cannot be held liable for any loss which occurs through or in the context of electronic communication.

Office the Netherlands: Baloise Insurance, Stationsweg 2, 4153RD Beesd, PO Box 45, 4153ZG Beesd, The Netherlands. Tel: 088 9993700, E-mail: info@baloise.nl, IBAN: NL32ABNA0559215460, Chamber of Commerce: 11026857, VAT: NL802357490B01. 

Headquarter: Baloise Belgium nv – Insurance company authorised under code no. 0096 and FSMA no. 24.941A. Registered office: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgium. Tel.: +32 3 247 21 11 – Fax: +32 3 247 27 77 – info@baloise.be – Baloise Group. LPR Antwerpen – VAT BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB